ARKUSZE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁOWEGO

Data wydania: 11 października 2011 r.

I. OPIS PRODUKTU

Nazwa: Twarda płytka winylowa Adore
Opis podłogi: Podłoga winylowa

II. INFORMACJE DEPARTAMENTU TRANSPORTU
Rodzaj wysyłki: Niesklasyfikowany. Klasa zagrożenia: Nie dotyczy. Numer ID #: Nie dotyczy

III. System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych HMIS 
(0 = minimalne ryzyko; 4 = poważne ryzyko) Zdrowie = 0 Palność = 1 Reaktywność = 0

IV. ZAWARTOŚĆ PRODUKTU
Ten produkt nie zawiera środków chemicznych podlegających wymogom sprawozdawczości zgodnym z sekcją 313 Ustawy o planowaniu awaryjnym i prawie społeczeństwa do informacji (SARA), Tytuł III oraz punktem 40 Kodeksu przepisów federalnych (CFR) 372. Wszystkie komponenty znajdują się na liście Ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA). Ten produkt NIE zawiera azbestu.

V. NIEBEZPIECZNE SKŁADNIKI
(Nazwa chemiczna; Nazwa zwyczajowa)   C.A.S. Nr %       OSHA PEL      ACGIH TLV
Brak                         Nie dotyczy          Nie dotyczy            Nie dotyczy             Nie dotycz

OPIS I INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

Podłogi winylowe są produkowane zarówno dla użytku w domach, jak i dla rynku komercyjnego (architektonicznego). Dostępne są w szerokiej gamie atrakcyjnych estetycznie projektów, stylów, kolorów, wykończeń oraz rozmiarów. 

RÓŻNE INFORMACJE

Każdy z tych produktów jest sklasyfikowanych jako „przedmiot” według Tytułu 20 Kodeksu przepisów federalnych, OSHA część 1910.1200(c). W czasie produkcji są formowane w określony kształt i projekt, posiadają funkcje końcowe zależne od ich kształtu i projektu i nie wydzielają żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych pod warunkiem normalnego użytkowania.

VI. DANE FIZYCZNE

WYGLĄD: W zależności od użytego materiału. TEMPERATURA WRZENIA (w stopniach F): Nie dotyczy. CIŚNIENIE PARY (mm Hg @ 20 stopni C): Nie dotyczy. GĘSTOŚĆ PARY (Powietrze = 1): Nie dotyczy. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI LOTNYCH W MASIE (30 min. @ 275 stopni F): Nie dotyczy.

SZYBKOŚĆ PAROWANIA (Octan butylu = 1): Nie dotyczy. ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: Nie dotyczy. ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (H 2 0 = 1): Nie dotyczy. pH: Nie dotyczy.

VII. DANE DOTYCZĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU I WYBUCHU

TEMPERATURA ZAPŁONU: Nie dotyczy. ZAKRES PALNOŚCI: LEL = Nie dotyczy; UEL = Nie dotyczy.

ŚRODKI GAŚNICZE: Woda. SPECJALNE PROCEDURY GAŚNICZE: Należy chronić strażaków przed produktami toksycznymi pochodzącymi ze spalania poprzez noszenie niezależnego aparatu oddechowego.

NIETYPOWE NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU I WYBUCHU:

VIII. NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA

GŁÓWNA DROGA/ GŁÓWNE DROGI WEJŚCIA: Nie dotyczy. OKREŚLONE NARZĄDY: Nie dotyczy. EFEKTY NADMIERNEJ EKSPOZYCJI NA DZIAŁANIE: Nie dotyczy skóry i oczu.

WDYCHANIE: Nie dotyczy. RAKOTWÓRCZOŚĆ: NTP Brak; Monografie IARC: Brak; Regulowane przez OSHA: Nr

ZESPOŁY CHOROBOWE NASILANE PRZEZ EKSPOZYCJĘ: Nieznane.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z PIERWSZĄ POMOCĄ: Nie dotyczy. SKÓRA I OCZY: Nie dotyczy. WDYCHANIE: Nie dotyczy. SPOŻYWANIE: Nie dotyczy.

IX. DANE DOTYCZĄCE REAKTYWNOŚCI

STABILNOŚĆ: Nie dotyczy. NIEKOMPATYBILNOŚĆ: Nie dotyczy. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Nie dotyczy. NIEBEZPIECZEŃSTWA POLIMERYZACJI: Nie dotyczy..

X. PROCEDURY W RAZIE ROZLANIA LUB WYCIEKU

KROKI JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W RAZIE UWOLNIENIA LUB ROZLANIA MATERIAŁU: Nie dotyczy. METODY USUWANIA ODPADÓW: Usuwać je w zgodzie z federalnymi, krajowymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

WENTYLACJA: Nie dotyczy. OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Nie dotyczy. OCHRONA SKÓRY I OCZU: Nie dotyczy.

XII. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI JAKIE NALEŻY PODJĄĆ PRZY OBSŁUDZE I PRZECHOWYWANIU: Nie dotyczy. INNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie dotyczy

XIII. UWAGA

DLA WCZEŚNIEJ ZAMONTOWANYCH WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

NIE SZLIFOWAĆ, ZESKROBYWAĆ, PIASKOWAĆ METODĄ BEADBLAST LUB MECHANICZNE PROSZKOWAĆ ISTNIEJĄCYCH ELASTYCZNYCH WYKŁADZIN, FILCOWYCH PODKŁADEK LUB OKŁADZIN. TE PRODUKTY MOGĄ ZAWIERAĆ WŁÓKNA AZBESTU LUB KRZEMIONKI KRYSTALICZNEJ. WDYCHANIE POWODUJE RYZYKO RAKA I USZKODZENIA DRÓG ODDECHOWYCH. UNIKAĆ WYTWARZANIA PYŁU. PALENIE PAPIEROSÓW PRZEZ OSOBY, KTÓRE BYŁY NARAŻONE NA DZIAŁANIE WŁÓKIEN AZBESTU ZNACZĄCO ZWIĘKSZA RYZYKO POWAŻNYCH USZKODZEŃ CIAŁA. REKOMENDOWANE PRZEZ RFCI (Instytut Elastycznych Pokryć Podłogowych) PRAKTYKI DOTYCZĄCE USUWANIA ELASTYCZNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH STANOWIĄ OKREŚLONY ZBIÓR INSTRUKCJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO USUWANIA WSZELKIEGO RODZAJU KONSTRUKCJI ZŁOŻONYCH Z ELASTYCZNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH.

XIV. UWAGA

Różne agencje rządowe posiadają przepisy regulujące usuwanie materiałów zawierających azbest. Jeśli rozważasz usunięcie elastycznego pokrycia podłogi, które zawiera (lub istnieje przypuszczenie, że może zawierać) azbest, należy najpierw sprawdzić, czy tego typu przepisy mają zastosowanie. Informacje tutaj przedstawione są wskazówką dla osób używających lub zajmujących się tym produktem. Przy użytkowaniu każdego materiału należy stosować zasady bezpiecznej pracy. Ważne jest, aby użytkownik końcowy określił adekwatności procedur bezpieczeństwa zastosowanych w trakcie korzystania z produktu.

N/A – nie dotyczy lub niedostępne
N/K – nieznane